Projecten

2017 – Haalbaarheidsstudie voor de dokken van Liverpool (UK)

Peel Ports Group

De haven van Liverpool is gesitueerd in de Mersey estuarium en hierdoor te maken met een grote sedimentatie in haar dokken. Een oplossing vinden welke de diepgang vergroot, maar de hoeveelheid gebaggerd en gestort sediment niet vergroot is ingewikkeld. Toepassing van nautische diepte (zowel actief als passief) in de dokken van Liverpool is een mogelijke oplossing.

Semaso BV gaat veld en laboratorium werk uitvoeren ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar het implementeren van nautische diepte (actief en passief) in de dokken van Liverpool (Fase 1).

Nautische bodem – Nautische diepte

 

2017 – Haalbaarheidsstudie voor de haven van Bushehr (Iran)

Darya Negar Pars Company – PMO

De haven van Bushehr heeft problemen met sedimentatie, waardoor er jaarlijkse veel gebaggerd wordt. Semaso BV gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor het implementeren van nautische diepte (actief of passief) in de haven van Bushehr.

Nautische bodem – Nautische diepte

 

2017 – Sediment karakteriseren in de Breebaart polder (NL)

Pilot Kleirijperij – Ecoshape

Eind mei is het projectplan Kleirijperij gepresenteerd in de stuurgroepen Economie en Ecologie in Balans en Eems-Dollard 2050. Nu ook de minister goedkeuring heeft gegeven, kunnen de partijen dit najaar aan de slag. De pilot moet antwoord geven op de vraag of kleivorming op land een (rendabele) oplossing biedt voor het slibprobleem in het Eems-Dollardestuarium en het een geschikte grondstof vormt voor veilige zeekeringen. SEMASO heeft voor Ecoshape veldmetingen uitgevoerd en de fysische eigenschappen van het sediment bepaald in het laboratorium.

Kleirijperij – Slibrijperij

 

2017 – Erodeerbaarheid van zand-slib mengsels op de bodem van getijde kanalen (NL) 

Hanze University Groningen – Leo van Rijn Sediment

Bepaling van de erodeerbaarheid van slib en mengsels van slib met zand op de bodem van getijde kanalen is erg lastig. SEMASO is samen met de Hanze Universiteit en Leo van Rijn Sediment onderzoek aan het doen door middel van het uitvoeren van laboratorium proeven en veld proeven naar het bepalen van de kritische schuifsnelheid van het sediment als functie van de fysische en biologische eigenschappen van het sediment.

Download Abstract

Erodeerbaarheid slib – Spoelmeer 

 

2017 – Verspreidingsgedrag van gebaggerd sediment (klei) (NL)

Het verspreiden van gebaggerd sediment (baggerspecie) uit de bestaande waterbodem op de Noordzee is volgens het besluit waterbodemkwaliteit toegestaan wanneer de chemische kwaliteitsklasse dit toelaat, maar daarbij ook dat de baggerspecie zich verspreid na deponeren. De verspreiding van het gebaggerde materiaal (geconsolideerde en ongeconsolideerde klei) is alleen toegestaan wanneer het materiaal zich onder water vervloeid en daardoor de dynamiek van het Noordzee systeem op een natuurlijke manier volgt. Het verspreidingsgedrag van gebaggerd sediment (baggerspecie) kan worden bepaald aan de hand van verschillende laboratorium proeven en aansluitende analyse aan de hand van een toetsingskader.

Verspreidbaarheid slib – Gebaggerde klei

 

2016 – Monitoring Nauernasche vaart (NL)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Om de achterliggende polders veilig te houden voor hoogwater werd de dijk aan de oostzijde van de Nauernasche Vaart in de gemeente Zaanstad afgelopen jaren verbeterd. Dit gebeurde op innovatieve wijze. Vanaf een schip in de vaart werd met een grote arm een laagje zand op de baggerbodem van de sloot onderaan de dijk gesproeid. Dit zandpakket zorgt voor de nodige tegendruk om de dijk voor de komende jaren stabiel te houden. Hierdoor waren slootverleggingen en de inzet van zwaar bouwmaterieel op de dijk niet nodig.

Zandsproeien – Slib consolideren

 

2016 – Delfzijl (NL) – Sediment characterization for ripening of clay (Pilot Kleirijperij) – Ecoshape

2016 – Ripening factor –Determination of the ripening factor of dredged material

2016 – Ebrie Lagoon (Ivory Coast) – Laboratory analysis on sediment samples – BMT Argoss

2016 – Leer (DLD) – Case study of the implemented under sediment pump

2016 – Khomeini and Bushehr (Iran) – Preliminary analysis sediment samples for implementation of Active Nautical Depth

2016 – Delfzijl (NL) – Feasibility study in implementing a permanently installed sediment pump in the entrance channel. – Groningen Seaports

2015 – Watchet (UK) – Rheological investigation of harbour sludge

2015 – Delfzijl (NL) – Phase 3 Second full scale field test – Sailing with negative underkeel clearance – Groningen Seaports [Download publication]

2014 – Atchafalaya (USA) – Rheological characteristics soil samples

2013 – Delfzijl (NL) – Phase 3 First full scale field test – Sailing above conditioned fluid mud layer – Groningen Seaports

2012 – Delfzijl (NL) – Phase 2 Simulator study and further investigation of mud conditions for the port of Delfzijl – Groningen Seaports

2011 – Delfzijl (NL) – Phase 1 Feasibility study for implementation of the KSN-method in the port of Delfzijl – Groningen Seaports

2008 – PIANC – Minimising Harbour Siltation

1975 – Rotterdam (NL) – Implementation of Passive Nautical Depth